Văn khấn xin lộc làm ăn, kinh doanh

“Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
Tín chủ con tên là: ………………………….
Đồng gia quyến đẳng chúng con ngụ tại: …………………………..
Con xin kính lễ – Hôm nay là ngày ………. tháng ………… năm ……….
Con thành tâm tu thiết lễ nghi ……………. (tên lễ)
Xin dâng kính mời: Liệt Vị Tôn Thần Bản Cảnh Tiền Hậu Linh Chúa Đất, Thần Tài Tiền Vị, Thần Lộc Triệu Công Minh Thần Linh Bản Sứ nơi đây Quang Lâm trước án chứng minh công đức, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.
Nguyện cầu phù hộ độ trì cho chúng con toàn thân khỏe mạnh, thân cung hưng thới, mạng vị bình an, căn lành thêm lớn. Năm xung giải xung, tháng hạn giải hạn, tai qua nạn khỏi, bách bệnh tiêu tan, vạn bệnh tiêu trừ. Ông ban tài tiếp lộc dẫn khách xa đưa khách gần cho con đông cửa hàng đắt cửa hiệu.
Nếu con có duyên gặp đối tác ngày hôm nay ông khai sáng trí tuệ thông minh để chúng con bàn về công việc kinh doanh. Đôi bên thống nhất ý kiến tốt đẹp để mọi việc hanh thông suôn sẻ. Mọi việc Phúc Lộc Thọ đầy đủ. Chúng con lễ mỏng tâm thành xin dâng kính cúi xin ông phù hộ độ trì cho con cở cầu như ý, sở nguyện cho con được tòng tâm.
Con xin bái tạ.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!”

4.9/5 197 đánh giá