Loại gạo dinh dưỡng cao gấp nhiều lần gạo thường, xưa được dâng Vua #1 Xem thêm Loại gạo dinh dưỡng cao gấp nhiều lần gạo thường, xưa được dâng Vua #2 Xem thêm Loại gạo dinh dưỡng cao gấp nhiều lần gạo thường, xưa được dâng Vua #3 Xem thêm