Trên bàn thờ nên đặt 3 ly nước hay 5 ly nước mới đúng? #1 Xem thêm Trên bàn thờ nên đặt 3 ly nước hay 5 ly nước mới đúng? #2 Xem thêm Trên bàn thờ nên đặt 3 ly nước hay 5 ly nước mới đúng? #3 Xem thêm