Loại cá cực hiếm ở vùng núi rừng, nay là đặc sản 300.000 đồng/kg #1 Xem thêm Loại cá cực hiếm ở vùng núi rừng, nay là đặc sản 300.000 đồng/kg #2 Xem thêm Loại cá cực hiếm ở vùng núi rừng, nay là đặc sản 300.000 đồng/kg #3 Xem thêm Loại cá cực hiếm ở vùng núi rừng, nay là đặc sản 300.000 đồng/kg #4 Xem thêm Loại cá cực hiếm ở vùng núi rừng, nay là đặc sản 300.000 đồng/kg #5 Xem thêm Loại cá cực hiếm ở vùng núi rừng, nay là đặc sản 300.000 đồng/kg #6 Xem thêm