Lễ Khai hạ (cúng hạ nêu) là gì? Diễn ra vào thời điểm nào trong năm? #1 Xem thêm Lễ Khai hạ (cúng hạ nêu) là gì? Diễn ra vào thời điểm nào trong năm? #2 Xem thêm Lễ Khai hạ (cúng hạ nêu) là gì? Diễn ra vào thời điểm nào trong năm? #3 Xem thêm